Winkelmand

Voor 18:00 uur besteld is morgen in huis!

Voor 18:00 uur besteld is morgen in huis!    Vanaf €25,- gratis verzending!   100% discreet verzonden!

Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Nicolleke.nl: de onderneming die onder de handelsnaam van Shots Online Retail BV gedreven wordt., gevestigd te Beneden Leeuwen, Postadres aan Veesteeg 12, 6658 KP te Beneden Leeuwen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Nijmegen onder nummer 83596399 Bankrekening Rabobank: NL51 RABO 0372 8106 83

t.n.v. Shots Online Retail BV “Ontvangstbevestiging”: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.”Product”: het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Nicolleke.nl en jou door of via Nicolleke.nl binnen een overeengekomen termijn aan jou geleverd dienen te worden, waarvoor je een bepaalde prijs dient te betalen;”Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Nicolleke.nl gesloten worden en waarbij Nicolleke.nl partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen jou en Nicolleke.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteer je uitdrukkelijk deze Voorwaarden.2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Nicolleke.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Nicolleke.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Nicolleke.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.2.4 Nicolleke.nl heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 1. Aanbiedingen / Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Nicolleke.nl zijn vrijblijvend, totdat je de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Nicolleke.nl de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. Je hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Nicolleke.nl te melden.3.2 De overeenkomst tussen Nicolleke.nl en jou komt tot stand op het moment nadat je:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Nicolleke.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Nicolleke.nl;
(b) vervolgens op de bestelbutton geklikt hebt op de website van Nicolleke.nl;
(c) hierna (i) je bevestigd hebt dat de door jou verstrekte gegevens juist zijn en (ii) het doen verwerken van je betaling, door op de website van Nicolleke.nl op “OK” te klikken,
(d) hierop van Nicolleke.nl op je e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Nicolleke.nl je bestelling heeft ontvangen (de “Ontvangstbevestiging”). Indien van Nicolleke.nl in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met jou nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien je bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door jou bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door jou gekocht is en het aantal door jou gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) je naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan je woonadres en/of afleveradres), je e-mailadres en je telefoonnummer;
(d) de leveringstermijn van het product;
(e) het bestelnummer van de overeenkomst;3.4 De overeenkomst bevat alle tussen jou en Nicolleke.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen jou en Nicolleke.nl 3.5 De administratie van Nicolleke.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou aan Nicolleke.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Nicolleke.nl verrichtte leveringen. Nicolleke.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erken je dit eveneens.

 1. Transport en -kosten

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Per bestelling wordt een bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de gekozen manier van aflevering. Deze kosten worden duidelijk vermeld in de winkel en kunnen gewijzigd worden.4.2 Het risico tijdens het transport van het door jou bestelde product is voor Nicolleke.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op jou over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Nicolleke.nl kunnen worden uitgesloten.

 1. Levertijd

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 1 werkdag na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen jou en Nicolleke.nl. De door Nicolleke.nl opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Nicolleke.nl overschreden wordt, zal Nicolleke.nl je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heb je de bevoegdheid om de overeenkomst met Nicolleke.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Nicolleke.nl te melden.5.3 De betalingen die je hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door jou wordt ontbonden, zal Nicolleke.nl binnen 10 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan jou terugbetalen.5.4 Indien je aantoonbare schade hebt geleden als gevolg van het door Nicolleke.nl overschrijden van de levertermijn, zal Nicolleke.nl deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan je vergoeden, ongeacht de vraag of je de overeenkomst met Nicolleke.nl hebt ontbonden.

 1. Afkoelingsperiode

6.1 Nadat je het door jou bestelde product hebt ontvangen, heb je de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Nicolleke.nl te ontbinden. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Hierop zijn een aantal uitzondering door de wet gesteld zoals verzegelde beeld en geluidsdragers, (Video’s, DVD’s e.d.) en hygiënische producten. Deze producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Het betreft hier (deze lijst is niet uitputtend) producten uit de groep speelgoed zoals vibrators, dildo’s, love dolls, kunst vagina’s, butt plugs en dergelijke. Ook de kleding kan uit hygiënisch oogpunt niet worden geretourneerd.  6.2 Indien je de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien je dit vooraf (bijv.) via e-mail, brief of fax aan Nicolleke.nl te melden. Je moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.6.3 De betalingen die je hebt verricht op het moment dat je de overeenkomst met Nicolleke.nl ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Nicolleke.nl binnen 14 dagen nadat Nicolleke.nl de herroeping heeft ontvangen, aan je terugbetalen.6.4 Nicolleke.nl behoudt het recht om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door jouw schuld (anders dan die van Nicolleke.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Nicolleke.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van jou te wijten is of anderszins voor jouw risico komt, zal Nicolleke.nl je hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Nicolleke.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan jou terug te betalen bedrag in te houden.

Herroeping

Geretourneerde producten dienen voor zover mogelijk aan de volgende vereisten te voldoen

 1. Het artikel is schoon (o.a Geen rook/etenslucht/vlekken/deo-vlekken)
 2. Niet gedragen of gewassen
 3. Verpakt in de originele productverpakking met aangehechte labels
 4. Binnen 14 dagen na ontvangst retour naar Veesteeg 12 – 6658 KP Beneden Leeuwen
 5. Lak kleding is snel gevlekt en beschadigd. Bij retourzending voorzichtig behandelen en opvouwen.
 6. Ondergoed, lingerie, kousen, panties en bodystockings kunnen alleen geruild en/of retour indien deverzegeling niet verbroken is. Toys mogen alleen retour indien nog verzegeld/geseald zijn.
 7. Het product is in de – voor zover redelijkerwijs mogelijk – originele staat en zit in fabrieksverpakking
 8. Geseald of verzegelde hygiene / intieme artikelen zonder zegel of seal verbroken is ivm hygiene en veiligheid”
 9. Niet goed, geld terug

7.1 Alle producten worden gecontroleerd voor het versturen.
Mocht er toch iets niet goed zijn dan kun je Nicolleke.nl schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.7.2 Als je een product terug stuurt dan moet je zelf de kosten van verzending betalen. 7.3 Als Nicolleke.nl het product onderzocht heeft en van mening is dat het niet voldoet zullen de verzend kosten worden vergoed.7.4 Gezien de intieme aard van een aantal producten kunnen deze niet worden geruild, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen met Nicolleke.nl. Het betreft hier (deze lijst is niet uitputtend) producten uit de groep speelgoed zoals vibrators, dildo’s, love dolls, kunst vagina’s, butt plugs en dergelijke. Ook de kleding kan gezien het intieme karakter niet worden geruild. Nicolleke.nl bepaalt welke producten voor intiem gebruik worden aangemerkt.
Beeld dragers (video, DVD’s,Cd-rom’s, tijdschriften e.d) kunnen nooit geruild worden.

 1. Garanties

8.1 Op de door Nicolleke.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast jouw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

 1. Klachten

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Nicolleke.nl serieus in behandeling worden genomen.9.2 Je dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Nicolleke.nl (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).9.3 Nicolleke.nl zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Nicolleke.nl zal je hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

 1. Privacy
 2. Nicolleke.nl zal jouw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. 10.2 Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is het door Nicolleke.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met je is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen. Hiertoe kunnen jouw gegevens aan derden worden verstrekt.10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die je invult in het bestelformulier wanneer je een product bestelt of hebt besteld.10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Nicolleke.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleen je uitdrukkelijke toestemming aan Nicolleke.nl voor het doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen, alsmede het hiertoe aan derden verstrekken van jouw persoonsgegevens.10.5 Indien je geen prijs stelt op het door of namens Nicolleke.nl doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen, kun je dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Nicolleke.nl laten weten. Nicolleke.nl zal in al zijn aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar je kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Nicolleke.nl zal deze verwerking van jouw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede jouw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van Nicolleke.nl).10.6 Je kunt je persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Nicolleke.nl te richten. Nicolleke.nl zal je dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van jouw bij Nicolleke.nl aanwezige persoonsgegevens. Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dien je dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Nicolleke.nl te melden, waarbij je aangeeft dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geef je in je bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van jouw persoonsgegevens aan. Nicolleke.nl zal in alle gevallen jouw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Nicolleke.nl hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Nicolleke.nl jouw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. Nicolleke.nl zal eventuele derden, aan wie jouw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van jouw persoonsgegevens over te nemen.
 3. Klantenservice van Nicolleke.nl

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: Nicolleke.nl, Veesteeg 12, 6658 KP Beneden Leeuwen

 1. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Nicolleke.nl is Nederlands recht van toepassing.12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen jou en Nicolleke.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen jou en Nicolleke.nl, kun je Nicolleke.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo’n bemiddeling niet rechtvaardigt.12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij je binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Nicolleke.nl meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

e